Forse impulsen in haven Lauwersoog

De haven van Lauwersoog ontwikkelt zich steeds meer tot een toeristische trekpleister van formaat. Maar ook de visserij ontwikkelt zich er uitstekend. Om te zorgen dat beide groeiende activiteiten elkaar niet hinderen maar juist versterken is er onder leiding van interim-directeur Harm Post een toekomstplan opgesteld dat donderdag 29 augustus is gepresenteerd.

In januari van dit jaar is Harm Post aangesteld als interim-directeur van de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL). De aandeelhouders van de EHL gaven hem opdracht om samen met de ondernemers een toekomstplan voor de haven op te stellen. Deze week heeft Harm Post de ‘Ontwikkelingsvisie Haven Lauwersoog 2020’ gepresenteerd aan betrokken ondernemers.

Ontwikkelingsvisie
In de visie wordt ingegaan op het financiële perspectief, de organisatie en de ontwikkeling van de haven. In de toekomst krijgen de visserij en het toerisme elk een eigen plek in de haven, waardoor er voor beide functies meer ruimte ontstaat voor groei. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de haven. Een duurzaam profiel past bij een haven die tussen de natuurgebieden Waddenzee en Lauwersmeer ligt ingeklemd. Bovendien levert verduurzaming zakelijke voordelen op. Ook dat laatste is niet onbelangrijk, want de exploitatie van de EHL moet worden verbeterd om winstgevend te kunnen worden. In dat kader zal ook de organisatie van de EHL verder worden geprofessionaliseerd.

Plannen
Bij de ontwikkelingsvisie is een schetsontwerp van de toekomstige haven gevoegd. Dit ontwerp is in samenspraak met de vissers, de bedrijven en andere belanghebbenden opgesteld. In het schetsontwerp zijn alle plannen weergegeven die op dit moment bekend zijn. Sommige van die plannen zijn al heel concreet, zo wordt volgend jaar gestart met de ontwikkeling van extra kade en een garnalencentrum. Andere plannen moeten daarentegen nog worden getoetst op haalbaarheid en draagvlak.

Besluitvorming
Na de presentatie aan de betrokken ondernemers, is de toekomstvisie voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van de EHL. De commissarissen hebben hun waardering uitgesproken voor de samenwerking tussen de ondernemers en de EHL met betrekking tot de visie. Zij hebben Harm Post ‘groen licht’ gegeven om de plannen voor te leggen aan de aandeelhouders.

PROLoog
Voor de realisatie van de plannen zal de EHL nauw samenwerken met de provincie Groningen en de gemeente De Marne. De provincie en de gemeente werken samen aan het ‘Plan voor Regie en Ruimtelijke Ontwikkeling Lauwersoog’ (PROLoog). Een deel van het geld dat de provincie voor dit plan beschikbaar heeft gesteld, kan worden geïnvesteerd in de haven.

Interim-directeur
De inzet van Harm Post als interim-directeur van de EHL is met een half jaar verlengd. Hij zal dit combineren met zijn functie als directeur van Groningen Seaports. In deze periode wordt begonnen met de uitwerking van de visie. De visie en de plannen die daar de komende jaren uit voortvloeien dragen bij aan het doel van de EHL: een moderne haven die een factor van belang vormt in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio.

 

Geef een reactie