Groningen wil vastgelopen woningmarkt vlottrekken

De gemeente Groningen kondigt een bouwoffensief aan. Om projecten op gang te brengen en mogelijk te maken richt het offensief zich vooral op het leveren van maatwerk, het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen en het opzoeken en benutten van kansen in de markt.

Het Bouwoffensief Groningen geeft aan wat ontwikkelaars, corporaties, initiatiefnemers en burgers van de gemeente kunnen verwachten en moet daarnaast deze partijen stimuleren om ook zelf actie te gaan ondernemen.

Een heel concrete maatregel is de versoepeling van de parkeernormen. Buiten (toekomstig) betaald parkeergebieden is het niet langer verplicht om een (ondergrondse) parkeervoorziening te bouwen, tenzij daar op maaiveldniveau voldoende ruimte voor is. Om de bouw van jongerenhuisvesting te stimuleren verlaagt het college de parkeernorm voor jongerenwooneenheden van 0,3 parkeerplaats naar 0,1 parkeerplaats per eenheid.

In Meerstad werkt het college hard aan een omslag van planontwikkelingsgericht werken naar meer marktgericht werken met gerichte inzet van marketing en communicatie. Er komt een pilot voor welstandsvrij bouwen in Meerstad en het college wil onderzoeken of een deel van de grond beschikbaar gesteld kan worden voor een experiment om samen met marktpartijen huurwoningen te realiseren.

Ook onderzoekt het college of het mogelijk is om prioritaire projecten incidenteel te ondersteunen met hypothecaire leningen en bekijkt het college of het afgeven van afnamegaranties als instrument bij kan dragen aan (versnelde) realisering van woningen.

Bijzondere samenwerkingsverbanden
Om realisatie van projecten te versnellen wil het college nieuwe samenwerkingen aangaan waarbij de lusten en lasten van een project met partijen worden gedeeld.

Daarnaast is het college op zoek naar nieuwe partijen die normaal niet op de woningmarkt actief zijn, maar wel bereid zijn nog investeringen te plegen. De eerste verkennende gesprekken met een geïnteresseerde grote internationaal opererende partij hebben plaatsgehad.

Ook is de gemeente in gesprek met een partij voor de oprichting van een wijkbedrijf voor duurzame energie, waarvan de opbrengsten weer in de wijk worden geïnvesteerd.

Het college zet in op een maximale benutting van het een rijksinvesteringsfonds voor energiebesparende maatregelen voor woningverhuurders en eigenaar-bewoners.

De gemeente ziet startersleningen als een effectief middel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het college onderzoekt mogelijkheden om startersleningen structureel aan te bieden en voor nieuwbouw verbreden. Daarnaast wil het college met ontwikkelaars en bouwers onderzoeken of er mogelijkheden zijn rondom de problematiek van restschuld, van huiseigenaren die wel willen verhuizen, maar de financiering niet rond kunnen krijgen.

Geef een reactie